Комментарийлер

Программа жазу барысында көбінесе кодқа ол кодтың өзіне әсер етпейтін, тек оны түсіндіретін қандайда бір коментарийлер жазу қажеттілігі туындайды. Бұл бірнеше адам жұмыс істегенде үлкен бағдарламаларды жазу кезінде өте маңызды.Басқа программалардағы сияқты PHP де коментарийдің бірнеше түрі бар: Си стилінде, С++ және Unix. // и # символдары біржолды коментаридің басталуын білдіреді.

Мысал 1.1. PHP –де коментарийлерді қолдану

echo "Меня зовут Вася";

// біржолды коментарий

// С++ стилінде

echo "Фамилия моя Петров";

/*бұл көпжолды коментарий

*/

echo"Я изучаю PHP в INTUIT.ru";

# Unix стилінде

?>

Айнымалылар, константалар және операторлар

Айнымалылар, константалар және операторларәр тілде Комментарийлер ең маңызды элементтер болып табылады.Енді бұл элементер PHP-де қалай ерекшеленетінін қарастырайық.

Айнымалылар

Айнымалылар PHP-де доллар белгісімен белгіленеді. Мысалы:

$my_var

Айнымалылардың атауы PHP-дегі басқа атаулар сияқты үлкен әріптермен басталады.

PHP-де 3 айнымалыны мағынасы бойынша иемденеді.

Мысал 1.2. Мағына бойынша меншіктеу

$first = ' Text '; // меншіктейміз $first

// мағына

// ' Text '

$second = $first; // меншіктейміз $second

// мағына

// айнымалы $first

$first = ' New text '; // өзгертеміз

// мағына

// $first

// ' New text-ға '

echo " first атаулы айнымалы" .

"тең $first
";

// $first мағынасын енгіземіз

echo " second атаулы айнымалы " .

" $second" тең;

// $second енгіземіз

?>

Бұл скриптің жұмыс нәтижесі келесідегідей болады:

first атаулы айнымалы New text-ке тең.

second атаулы айнымалы Text –ке те Комментарийлерң.

$second.


documentaszqiib.html
documentaszqpsj.html
documentaszqxcr.html
documentaszremz.html
documentaszrlxh.html
Документ Комментарийлер